ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก
นักวิจัย : วัลลภา อุนวิจิตร
คำค้น : พยากรณ์ , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , น้ำมัน -- ราคา , การวิเคราะห์อนุกรมเวลา , Neural networks (Computer science)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , อรัญ นำผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355724 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนารูปแบบของนิวรอลเนตเวิร์กสำหรับการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบแบบอนุกรมเวลา โดยรูปแบบของนิวรอลเนตเวิร์กที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเรียนรู้จากข้อมูลราคาน้ำมันดิบที่ใช้สอน และสามารถพยากรณ์ราคาน้ำมันในอนาคตได้โดยมีความถูกต้องแม่นยำเมื่อเทียบราคาน้ำมันที่ได้จากการพยากรณ์กับราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง งานวิจัยนี้ใช้นิวรอลเนตเวิร์กแบบการเรียนรู้ย้อนกลับมาตรฐาน โดยทำการสร้างนิวรอลเนตเวิร์ก 6 โมเดล ซึ่งแต่ละโมเดลประกอบด้วย นิวรอลนำเข้าในชั้นข้อมูลนำเข้าจำนวน 20 40 80 160 320 และ 460 ตามลำดับ ในชั้นแอบแฝงประกอบด้วยนิวรอลจำนวนเท่ากับรากที่สองของผลคูณของจำนวนนิวรอลในชั้นข้อมูลนำเข้าและจำนวนนิวรอลในชั้นแสดงผลลัพธ์ ในชั้นแสดงผลลัพธ์ประกอบด้วยนิวรอล 1 นิวรอล และใช้ซิกมอยด์ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันการแปลงค่า เมื่อได้ทำการสอนและทดสอบนิวรอลเนตเวิร์กทั้ง 6 รูปแบบ รูปแบบละ 10 ครั้งแล้ว สามารถสรุปผลได้ว่านิวรอลเนตเวิร์กสามารถเรียนรู้รูปแบบข้อมูลราคาน้ำมันดิบ และสามารถพยากรณ์ได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และจากการทดลองใช้จำนวนนิวรอลต่างๆ กันในชั้นข้อมูลนำเข้าพบว่าจำนวนนิวรอลที่ใช้ในชั้นข้อมูลนำเข้าไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เพราะจะต้องใช้เวลาในการสอนมากขึ้นแต่ความแม่นยำในการพยากรณ์ไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยจำนวนนิวรอลในชั้นข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสมที่สุดคือ 160 วัน ซึ่งให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.7257

บรรณานุกรม :
วัลลภา อุนวิจิตร . (2539). การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา อุนวิจิตร . 2539. "การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา อุนวิจิตร . "การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วัลลภา อุนวิจิตร . การพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับราคาน้ำมันโดยนิวรอลเนตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.