ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การควบคุมอุทกภัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การระบายน้ำ -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) , ฝน -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิวัตต์ ดารานันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745677256 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มักจะประสบกับภาวะน้ำท่วมภายหลังที่มีฝนตกหนัก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากอาทิเช่น ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารของส่วนราชการ และอาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่ทำการศึกษากลับไม่ได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้สามารถรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ มุ่งที่จะทำการศึกษาตรวจสอบระบบระบายน้ำในปัจจุบันของพื้นที่ทำการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับภาวะน้ำท่วมอันเกิดจากน้ำฝนในรอบ 5 ปี โดยเน้นการศึกษาเฉพาะทางด้านชลศาสตร์และใช้ทฤษฎีเรชันแนลในการคำนวณปริมาณน้ำผิวดิน ผลของการศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ำในปัจจุบัน พบว่าระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ทำการศึกษามีความสามารถในการระบายน้ำไม่พอเพียง อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางด้านระดับน้ำของแหล่งรับน้ำภายนอกพื้นที่ทำการศึกษา ทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยตรง และแหล่งกักเก็บน้ำภายในพื้นที่ทำการศึกษายังมิได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อเสนอแนะในการวิจัยนี้ ได้แก่การกำหนดขนาดของท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในรอบ 5 ปีได้ โดยไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม และอาศัยการระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ทำการศึกษาด้วยวีการสูบน้ำควบคู่ไปกับการปิดกั้นน้ำภายนอกมิให้ไหลเข้ามาในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้ รวมทั้งทำการปรับปรุง สระน้ำ และคูน้ำ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับเครื่องสูบน้ำที่จะได้ติดตั้งต่อไป

บรรณานุกรม :
วัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ . (2530). การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ . 2530. "การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ . "การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
วัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ . การตรวจสอบและเสนอแนะในการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของถนนพญาไทในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.