ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง
นักวิจัย : วัลยา ชูประดิษฐ์
คำค้น : สตรี -- การศึกษา , สตรี -- สมาคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงเดือน พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745635251 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บทบาทขององค์การเอกชนสตรีในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้นำองค์การเอกชนสตรีและสื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทขององค์การเอกชนสตรีในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานขององค์การเอกชนสตรีในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ คือ การวิจัยเอกสารและสำรวจ ขั้นตอนของการวิจัยใช้การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้นำองค์การเอกชนสตรีจำนวน 8 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Specified Sampling) ออกแบบสอบถามถามผู้นำองค์การเอกชนสตรีจำนวน 107 คน และสื่อมวลชนจำนวน 95 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 แบบ คือ การรวบรวมเอกสาร โดยใช้เกณฑ์ภายนอกและเกณฑ์ภายในพิจารณา แบบสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview และแบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประเมินค่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นเอกสาร 4 ประเภท ข้อความเป็นเทปบันทึกเสียงความยาวคิดเป็น 16 ชั่วโมง และแบบสอบถาม 143 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัย 1. การวิจัยเอกสาร องค์การเอกชนสตรี ซึ่งได้สมาคมสตรีจำนวน 107 แห่ง ที่เป็นองค์การสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่สตรี เพื่อให้สตรีสามารถพัฒนาตนเองในด้านเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาคม คือ สมาคมสตรีทั่วไป จะมุ่งให้บริการแก่สตรีในเรื่องต่างๆ ทั่วไป สมาคมสตรีวิชาชีพจะมุ่งให้การเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพของตนแก่สตรี สมาคมสตรีศิษย์เก่าและมุ่งให้บริการเพื่อสมาชิกหรือโรงเรียนของตน และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงประจำจังหวัดต่างๆ จะมุ่งยกดับฐานะความเป็นอยู่ของสตรีในจังหวัด สำหรับกิจกรรมที่องค์การเอกชนสตรีจัดให้แก่สตรีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จะพบว่า องค์การเอกชนสตรีส่วนใหญ่จะมุ่งจัดกิจกรรมด้านการฝึกอาชีพทางด้านคหกรรมและหัตถกรรม เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่สตรี สำหรับกิจกรรมที่องค์การเอกชนสตรีจัดให้แก่สตรีเพื่อพัฒนาสังคมนั้น จะพบว่า องค์การเอกชนสตรีส่วนใหญ่จะมุ่งจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และโภชนาการ เพื่อให้สตรีได้พัฒนามาตราฐานวิถีการดำเนินชีวิต และเพื่อให้ครอบครัวมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดี 2. การวิจัยแบบสำรวจ 1) ผู้นำองค์การเอกชนสตรีมีความเห็นว่า องค์การเอกชนสตรีมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่สตรีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรียึดเป็นอาชีพเสริมและเห็นว่าองค์การเอกชนสตรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาแก่สตรีเพื่อพัฒนาสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีรู้จักรักษาสุขภาพของตนและครอบครัว 2. ผู้นำองค์การเอกชนสตรีมีความเห็นว่า องค์การเอกชนสตรีมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่สตรีทางด้านคหกรรม หัตถกรรมและสุขภาพอนามัยมาก และให้การศึกษาทางด้านสังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย น้อย 3). ผู้นำองค์การเอกชนสตรีมีความเห็นว่า องค์การเอกชนใช้วิธีการรวมกลุ่มสตรีแล้วให้การอบรมมาก และใช้วิธีอภิปรายและสัมมนาน้อย 4). ผู้นำองค์การเอกชนสตรีมีความเห็นว่าองค์การเอกชนสตรีมุ่งจัดการศึกษาให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อยและสตรีที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลมาก และจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกขององค์การและสตรีผู้นำในชุมชนน้อย 5). สื่อมวลชนมีความเห็นว่าองค์การเอกชนสตรีมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่สตรีด้านคหกรรมและหัตถกรรมมากและให้การศึกษาด้านสุขภาพอนามัยน้อย 6). สื่อมวลชนมีความเห็นว่าองค์การเอกชนสตรีใช้วิธีการรวมกลุ่มสตรีแล้วให้การอบรมมาก และใช้วิธีอภิปราย สัมมนาน้อย 7). สื่อมวลชนมีความเห็นว่าองค์การเอกชนสตรีมุ่งจัดการศึกษาให้แก่สตรีที่เป็นสมาชิกขององค์การและสตรีผู้นำชุมชนมาก และจัดการศึกษาให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อยและสตรีที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลน้อย 8). สื่อมวลชนมีความเห็นว่าสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์การเอกชนสตรีมาก 9). สื่อมวลชนมีความเห็นว่า สื่อมวลชนเข้าใจการดำเนินงานขององค์การเอกชนสตรีน้อย 10). ผู้นำองค์การเอกชนสตรีมีความเห็นว่า องค์การเอกชนสตรีมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรี ดังนี้ ก. องค์การเอกชนสตรีไม่มีรายได้ประจำที่จะนำมาใช้จ่าย ข. ขาดบุคลากรที่ทำงานประจำ ค. การประสานงานกับสตรีในชุมชนยังไม่ได้ผลเต็มที่ ง. ขาดแคลนอุปกรณ์ จ. สตรีมีฐานะยากจนไม่สามารถเดินทางมารับการอบรมได้ ฉ. สินค้าขาดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ช. ขาดเจ้าหน้าที่ในการติดตามผล

บรรณานุกรม :
วัลยา ชูประดิษฐ์ . (2527). บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลยา ชูประดิษฐ์ . 2527. "บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลยา ชูประดิษฐ์ . "บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
วัลยา ชูประดิษฐ์ . บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.