ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : วัลภา ปลีหะจินดา
คำค้น : วารสาร , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , เรืองศรี จุลละจินดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746321072 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยของรัฐ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2532-2536) ในด้านสาเหตุ จำนวน สาขาวิชา ราคา ตลอดจนวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกวารสารที่จะหยุดบอกรับ เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้ภายหลังการหยุดบอกรับวารสาร ผลการวิจัยพบว่าระหว่างปีงบประมาณ 2532-2536 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 22 แห่ง หยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศจำนวน 516 ชื่อ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,279,777.81 บาท โดยมีสาเหตุจากวารสารมีราคาสูงขึ้น วิธีการที่ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้ในการคัดเลือกวารสารที่จะหยุดบอกรับ คือ การศึกษาการใช้วารสาร ผู้มีอำนาจในการตัดสินวารสารที่จะหยุดบอกรับ คือ บรรณารักษ์ และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินหยุดบอกรับวารสารเฉพาะชื่อมากที่สุด คือ หยุดบอกรับตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้/ผู้บริหาร สาขาวิชาของวารสารที่หยุดบอกรับจำนวนมากที่สุดคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 112 ชื่อ (ร้อยละ 21.71) รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีจำนวน 101 ชื่อ (ร้อยละ 19.57) ภายหลังการหยุดบอกรับวารสาร ห้องสมุดจำนวน 13 แห่ง ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้ส่วนห้องสมุดอีก 9 แห่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้ ได้ใช้แนวทางทั่วไปและแนวทางความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้

บรรณานุกรม :
วัลภา ปลีหะจินดา . (2538). การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลภา ปลีหะจินดา . 2538. "การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลภา ปลีหะจินดา . "การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
วัลภา ปลีหะจินดา . การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.