ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า
นักวิจัย : วิไลวรรณ หงษ์ภู่
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม -- การวางแผน , วิจัยอนาคต , หลักสูตร , โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก , การศึกษากับการพัฒนาประเทศ , ฉะเชิงเทรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745769517 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิควิจัยอนาคตแบบ EDFR การศึกษาครอบคลุมสภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค์ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา วัยเริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน บทบาทครูและบทบาทผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ในทศวรรษหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกจะขยายตัวมาตั้งมากขึ้น ในด้านการศึกษาระดับประถมศึกษานั้นคุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนมีทัศนคติที่ดีและรับผิดชอบต่อการทำงาน มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีทักษะในการทำงานอุตสาหกรรมได้และสามารถคิดประดิษฐ์ผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้ การศึกษาในระดับนี้ควรมีจุดมุ่งหมายให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นประเทศอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถใช้ชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมได้ดี เนื้อหาวิชาที่จะสอนควรเป็นความรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพ รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความรักชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีทักษะความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ อดทน วัยเริ่มเรียนที่เหมาะสมระดับประถมศึกษาคือ เริ่มวัยเรียน 6 ปี สำหรับระยะเวลาที่ควรจะศึกษาในระดับนี้น่าจะขยายเป็น 9 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าครูควรมีบทบาทในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้กว้างขวาง ไวทันต่อเหตุการณ์และมีบทบาทในการพัฒนานักเรียนโดยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประการสุดท้ายผู้ปกครองควรให้ความรักเอาใจใส่แก่เด็กตลอดจนให้ความร่วมมือแก่ทางโรงเรียน

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ หงษ์ภู่ . (2533). การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ หงษ์ภู่ . 2533. "การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ หงษ์ภู่ . "การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วิไลวรรณ หงษ์ภู่ . การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.