ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3
นักวิจัย : สมพร ศิริพัฒนกุลขจร
คำค้น : คณะกรรมการข้าราชการครู , การนิเทศการศึกษา , ข้าราชการครู -- การเลื่อนขั้น , ผลงานทางวิชาการ , ครู , การพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746338854 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศและความต้องการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้ความรู้ของข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ คือ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และอาจารย์ 2 ระดับ 6 โดยใช้แบบสอบถามส่งไปจำนวน 369 ฉบับ ได้รับกลับคืน 259 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ 2 ระดับ 5 และอาจารย์ 2 ระดับ 6 ส่วนใหญ่มีความต้องการเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งทางด้านหลักเกณฑ์การจัดทำผลงานทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท และเมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการของอาจารย์ 2 ระดับ 5 และอาจารย์ 2 ระดับ 6 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้รับความรู้ อาจารย์ 2 ส่วนใหญ่ต้องการได้รับความรู้โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรณานุกรม :
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . (2539). การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . 2539. "การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . "การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมพร ศิริพัฒนกุลขจร . การศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.