ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : สมพร นามพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745827541 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และปัญหาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 152 คน ผลการวิจัยพบว่า ได้มีการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละด้าน คือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วางแผนการดำเนินการ การปฏิบัติการเรียนการสอน การจัดการผลผลิตการวัดและประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนา ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานและอาชีพครบวงจร สำหรับปัญหาการดำเนินงาน มีปัญหามาก คือด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการและด้านการปฏิบัติการเรียนการสอน นอกนั้นมีปัญหาน้อย คือ ด้านวางแผนการดำเนินงาน ด้านการจัดการผลผลิต ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการปรับปรุงพัฒนา

บรรณานุกรม :
สมพร นามพรหม . (2536). การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร นามพรหม . 2536. "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร นามพรหม . "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สมพร นามพรหม . การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.