ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย
นักวิจัย : สมพร ถาวร
คำค้น : การเลือกตั้ง -- ไทย , กฎหมายเลือกตั้ง , การลงคะแนนเสียง -- ไทย , เขตเลือกตั้ง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , วิษณุ เครืองาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745778982 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญ ในระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตยโดยอ้อม ซึ่งไม่สามารถจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้โดยตรง แต่การเลือกตั้งนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพพอ และเป็นที่ยอมรับได้ว่า สอดคล้องกับเงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ความเสมอภาค หรือการจัดให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความทัดเทียมกันในการใช้สิทธิของตน ในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นแบบเบ่งเขตโดยยึดหลักเขตหนึ่ง ฯ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน เว้นแต่ในบางเขตอาจได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 2 คน หรือ 1 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในแต่ละเขตเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ทัดเทียมกัน ในขณะที่ในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันตะวันตก ใช้หลักการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ซึ่งเท่ากับว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งใดอันเป็นที่มาของหลักการที่เรียกว่า วันแมนวันโหวต หลักการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวน่าจะนำมาใช้ในประเทศไทย โดยมีมาตรการเสริมที่เหมาะสม ซึ่งน่าจะช่วยให้ระบบการเลือกตั้งเข้มแข็งขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมืองบางประการได้ ที่สำคัญคือช่วยให้การเลือกตั้งอยู่บนหลักแห่งความเสมอภาค อันย่อมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บรรณานุกรม :
สมพร ถาวร . (2533). การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ถาวร . 2533. "การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร ถาวร . "การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สมพร ถาวร . การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.