ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่
นักวิจัย : สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์
คำค้น : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิรมย์ กมลรัตนกุล , บดี ธนะมั่น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745787396 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขยังขาดความรู้และเจตคติที่ดีต่อการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จึงต้องการที่จะศึกษาในเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคทั้ง 4 แห่ง จำนวน 343 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือมากที่สุด (29.2%) ส่วนมากอายุอยู่ระหว่าง 19-21 ปี นับถือศาสนาพุทธ (95.6%) ส่วนระดับการศึกษาของบิดามารดานั้น ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.0, 56.6 ตามลำดับ บิดามารดามักประกอบอาชีพทำนา/ทำสวน ร้อยละ 40.2, 41.4 ตามลำดับ การออมทรัพย์ของครอบครัวส่วนมาก (40.5%) ในระดับพอใช้และเหลือเก็บบ้าง ภูมิลำเนาของครอบครัวส่วนใหญ่ (67.9%) อยู่นอกเขตสุขาภิบาล และนอกเขตเทศบาล จากการประเมินความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐาน ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางในการทดสอบความสัมพันธ์ของความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขที่ระดับ .05 พบว่า ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีความสัมพันธ์กันทางบวก (r = .40, .48 และ .34) และความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยภูมิหลังเกี่ยวกับการศึกษาของบิดาอาชีของบิดามารดาและภูมิลำเนาของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความรู้ อาชีพของบิดาและการออมทรัพย์ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับเจตคติ ผลจากการศึกษานี้ คงสามารถนำไปพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ต่อไป

บรรณานุกรม :
สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ . (2534). ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ . 2534. "ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ . "ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ . ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.