ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
นักวิจัย : สมปอง อ้นเดช
คำค้น : สารสนเทศ , การประชาสัมพันธ์ -- โรคเอดส์ , โรคเอดส์ -- บริการสารสนเทศ -- ไทย , การแพร่กระจายข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746336312 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหา วิธีการเผยแพร่สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ การจัดให้บริการ และกลุ่มผู้รับสารนิเทศตลอดจนปัญหาในการเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ โดยมีสมมุติฐาน ว่าเนื้อหาเรื่องโรคเอดส์ในหัวข้อวิธีการป้องกันเผยแพร่มากกว่าหัวข้ออื่นๆ ส่วนวิธีการเผยแพร่สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ การจัดให้บริการสารนิเทศโรคเอดส์และกลุ่มผู้รับสารนิเทศเผยแพร่แตกต่างกัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบงานเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ จำนวน 281 คน ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเผยแพร่เนื้อหาเรื่องโรคเอดส์ในหัวข้อวิธีการป้องกันในระดับมาก มากกว่าเนื้อหาอื่นๆ ทุกหัวข้อ จึงสอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่ศึกษา ได้แก่ วิธีการที่ใช้ในการเผยแพร่สารนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.025 สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน มีเพียงสื่อบุคคลที่ใช้ต่างกัน ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้น สอดคล้องกับสมมติฐานเป็นส่วนใหญ่บริการสารนิเทศที่จัดให้บริการมี 2 ประเภท บริการทางการแพทย์และสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดไม่แตกต่างกัน ส่วนบริการเชิงวิชาการแตกต่างกัน กลุ่มผู้รับสารนิเทศนี้มุ่งเผยแพร่ไม่แตกต่างกัน.

บรรณานุกรม :
สมปอง อ้นเดช . (2539). การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง อ้นเดช . 2539. "การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง อ้นเดช . "การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมปอง อ้นเดช . การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.