ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
นักวิจัย : สมปอง โธนบุตร
คำค้น : การตลาด , การส่งเสริมการขาย , หนังสือ -- การซื้อ , พฤติกรรมผู้บริโภค , หนังสือและการอ่าน , ร้านขายหนังสือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746344447 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ความต้องการและวัตถุประสงค์ในการซื้อหนังสือ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า นอกจากนี้ยังศึกษาว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพ ความต้องการ และลักษณะพฤติกรรมใช้บริการที่ต่างกัน จะให้ความสำคัญแก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าแตกต่างกันหรือไม่ งานวิจัยนี้สำรวจลูกค้าที่ใช้บริการร้านจำหน่ายหนังสือจากร้านจำหน่ายหนังสือจำนวน 8 ร้าน ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี จำนวน 350 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน ผลการวิจัยพบว่า 1. ลูกค้าร้านจำหน่ายหนังสือส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น มีการศึกษาดี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะมาใช้บริการและตั้งใจมาซื้อเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด รองลงมาคือตั้งใจมาใช้บริการแต่ไม่รู้จะซื้อหนังสืออะไร และชอบที่จะเลือกชมหนังสือด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้พนักงานมาแนะนำ 2. สถานภาพการศึกษาของลูกค้าที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับการให้บริการเทคนิคการขายที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าหนังสือพิมพ์ ให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้ง และการให้บริการ เทคนิคการขายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 4. ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้านิตยสาร ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการนำมาจำหน่ายและการให้บริการจากพนักงานขาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 5. ความต้องการที่แกต่างกันของหนังสือพ็อคเก็ต ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการนำมาจำหน่ายและบรรยากาศในร้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. ลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการที่พิจารณาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร้าน ที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับ ทำเลที่ตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7. ลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการที่พิจารณาจากความพอใจที่มีต่อพนักงานขาย ที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับ ทำเลที่ตั้ง การให้บริการเทคนิคการขาย ความรวดเร็วในการนำมาจำหน่าย และการให้บริการจากพนักงานขายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สมปอง โธนบุตร . (2539). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง โธนบุตร . 2539. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง โธนบุตร . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมปอง โธนบุตร . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.