ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
นักวิจัย : สมปรารถนา รัทยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาศ วูวงศ์ , สุยุชน์ สัตยประกอบ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745811769 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48365
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำหรับงานประมวลด้านภาษาศาสตร์ เช่น การตัดคำและการตรวจอบตัวสะกดในโปรแกรมประมวลผลคำ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ จากความก้าวน้าของงานการประมวลผล ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้น ทำให้มีความสนใจในการพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยมากขึ้นตามไปด้วย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเบิลอะเรย์ที่มีการสืบค้นแบบดิจิตอล 2 แบบ ดังนี้คือ แบบแรก เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่จัดเก็บคำศัพท์ต่างๆ โดยตรง ส่วนแบบที่ 2 เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่จัดเก็บคำโดดที่ได้มาจากการแยกคำศัพท์ ซึ่งผลของการจัดเก็บได้ว่าเนื้อที่ที่ใช้ในการเก็บพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบที่ 2 น้อยกว่าแบบแรก นอกจากนี้ ยังพัฒนาอัลกอริทึมการัดคำโดยใช้พจนานุกรมให้ผลลัพธ์เป็นคำศัพท์ทุกคำที่ปรากฏในพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย สำหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่า อัลกอริทึมการสืบค้นคำศัพท์ของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นใช้เวลามากกว่าพจนานุกรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่สามารถนำอัลกอริทึมกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอัลกอริทึมการตัดคำโดยใช้พจนานุกรมได้โดยง่าย

บรรณานุกรม :
สมปรารถนา รัทยานนท์ . (2535). โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปรารถนา รัทยานนท์ . 2535. "โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปรารถนา รัทยานนท์ . "โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สมปรารถนา รัทยานนท์ . โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.