ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่
นักวิจัย : สินธุ์ชัย บุญปักษ์
คำค้น : การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- กระบี่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดุษฎี ทายตะคุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745798096 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพต่างๆ ของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อทราบถึงการพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาการเติบโต แนวโน้มการขยายตัวเพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอมาตรการที่เหมาะสมต่อพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาได้ก่อให้เกิดการใช้ที่ดินที่ขาดการวางแผนและจัดระเบียบ เกิดลักษณะการขยายตัวของชุมชนตามแนวถนนสายหลักในช่วงปี พ.ศ. 2523-2528 การเติบโตของชุมชนจะอยู่บริเวณพื้นที่ตอนบนและตอนล่าง และในช่วงปี พ.ศ. 2529-2533 นั้นเกิดชุมชนในพื้นที่ตอนกลาง จากการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรพบว่า เมืองมีศักยภาพที่จะพัฒนาทางด้านพื้นที่ตอนล่างมีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่สูง และมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของจังหวัด ศูนย์กลางธุรกิจการค้า บริการ และการท่องเที่ยวในระดับชุมชน และจังหวัดซึ่งในอนาคตชุมชนเมืองกระบี่นี้จะต้องรองรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนด้วย การศึกษานี้จึงเสนอแนะการพัฒนาออกเป็น 3 วาระ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2533-2553 คือ พื้นที่ตอนล่าง และตอนบนอยู่ในช่วงวาระแรก (ปี พ.ศ. 2533-2538) ต่อมาวาระสองในพื้นที่ตอนกลาง (ปี พ.ศ. 2539-2543) และวาระสาม พัฒนาในส่วนที่ว่างและพื้นที่โดยรอบของชุมชน ยังคงสภาพพื้นที่ให้สมบูรณ์ในด้านเกษตร ป่าไม้และป่าชายเลนต่อไป

บรรณานุกรม :
สินธุ์ชัย บุญปักษ์ . (2535). การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินธุ์ชัย บุญปักษ์ . 2535. "การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินธุ์ชัย บุญปักษ์ . "การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สินธุ์ชัย บุญปักษ์ . การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.