ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สินธะวา คามดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745693456 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47981
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2525-2529 บัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ เปิดสอน 13 สาขาวิชา จำนวนนิสิตใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 147 คน ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีระหว่าง 2.50-3.24 และมีอายุน้อยกว่า 25 ปี ส่วนอาจารย์มีจำนวน 135 คน คุณวุฒิปริญญาโทมากที่สุด คือ ร้อยละ 57.04 และส่วนมากเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ร้อยละ 43.70 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาส่วนมากมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.25-3.49 และผลสอบวิทยานิพนธ์อยู่ระดับ ดี ส่วนค่าใช้จ่ายรายนิสิตเฉลี่ยปีละ 56,908.40 บาท ในด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่า โครงสร้างการบริหารบัณฑิตศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนา อาจารย์มีภาระงานอื่นมากทำให้มีผลกระทบต่องานสอนและวิจัย นิสิตขาดความมุ่งมั่นและใฝ่รู้ในการศึกษา และคุณภาพค่อนข้างต่ำ ผู้สำเร็จศึกษาไม่พัฒนาตนเองเท่าที่ควร การเรียนการสอนเน้นเนื้อหามากกว่าวิธีการแสวงหาความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยให้มีบรรยากาศทางวิชาการ แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ช่วงปี พ.ศ. 2530-2539) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติและปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้อธิการบดีและคณะมีบทบาทในบัณฑิตศึกษามากยิ่งขึ้น ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่วางแผนและประสานงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการพัฒนาสาขามนุษยศาสตร์อย่างชัดเจน ยอมลดจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี และเพิ่มจำนวนระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีบรรยากาศทางวิชาการ และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเฉพาะการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็น หรือเน้นที่การศึกษาวิจัยเป็นสำคัญ

บรรณานุกรม :
สินธะวา คามดิษฐ์ . (2531). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินธะวา คามดิษฐ์ . 2531. "การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินธะวา คามดิษฐ์ . "การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สินธะวา คามดิษฐ์ . การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.