ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : สิทธิพร ตันปัทมดิลก
คำค้น : หลักทรัพย์ -- บริการสารสนเทศ , นักลงทุน , ผู้รับสาร , การเปิดรับข่าวสาร , ข่าว , ตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355414 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกข่าวสารด้านหลักทรัพย์และปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกข่าวสารด้านหลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (นักวิเคราะห์) ในบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุนต่อข่าวสารด้านหลักทรัพย์ที่นักวิเคราะห์ของบริษัทสมาชิกฯ คัดเลือก ผลการวิจัยพบว่า 1. นักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิกฯ ที่มีขนาดขององค์กรแตกต่างกันจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกข่าวสารที่ไม่แตกต่างกัน 2. นักวิเคราะห์ที่มีอายุน้อย (20-30 ปี) กับนักวิเคราะห์ที่มีอายุมาก (31-40 ปี) จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกข่าวสารแตกต่างกัน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ 3. นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกข่าวสารไม่แตกต่างกัน 4. นักลงทุนรายย่อยเห็นว่าเกณฑ์การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิกฯ ไม่สามารถสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข่าวสารด้านหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยได้ 5. นักลงทุนรายย่อยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิกฯ น้อย ในขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิกฯ มาก แสดงว่านักลงทุนรายย่อยไม่สนใจบทวิเคราะห์ที่ได้รับมาว่าจะมาจากนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ มีระดับการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด 6. ในช่วงเหตุการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ นักลงทุนรายย่อยให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข่าวสารด้านหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกฯ น้อย ในขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญกับข่าวสารด้านหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเหตุการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ มาก

บรรณานุกรม :
สิทธิพร ตันปัทมดิลก . (2539). การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพร ตันปัทมดิลก . 2539. "การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพร ตันปัทมดิลก . "การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สิทธิพร ตันปัทมดิลก . การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.