ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สิทธิพร จันโทภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745811408 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ศึกษาระดับของการปฏิบัติตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และศึกษาความสอดคล้องของการปฏิบัติตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ระหว่าง ฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ตัวอย่างประชากรในการศึกษา คือ เอกสารและผู้บริหารการพยาบาล 117 คน ที่เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายชั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจรายการและสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปรัชญาของฝ่ายการพยาบาล มีความครอบคลุมเนื้อหาด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ การพยาบาล/การปฏิบัติการพยาบาล และพยาบาล/ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับน้อย ส่วนแผนกการพยาบาลและหอผู้ป่วยมีเนื้อหาด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพยาบาล/การปฏิบัติการพยาบาล อยู่ในระดับน้อย และด้านพยาบาล/ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ลักษณะการเขียน สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความหมายในตัวเอง 2. วัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล มีความครอบคลุมเนื้อหาด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และด้านการพยาบาล/การปฏิบัติการพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพยาบาล/ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุดส่วนวัตถุประสงค์ของแผนกการพยาบาลและหอผู้ป่วยมีเนื้อหาด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และด้านการพยาบาล/การปฏิบัติการพยาบาล อยู่ในระดับน้อย และด้านพยาบาล/ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ลักษณะการเขียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผลลัพท์และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 3. ระดับของการปฏิบัติตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงส่วนการปฏิบัติในแผนการพยาบาลและหอผู้ป่วยในระดับปานกลาง 4. การปฏิบัติตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ระหว่างฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สิทธิพร จันโทภาส . (2535). การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพร จันโทภาส . 2535. "การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพร จันโทภาส . "การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สิทธิพร จันโทภาส . การศึกษาการปฏิบัติตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของฝ่ายการพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.