ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สิทธิชัย ตินตะโมระ
คำค้น : พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย , นมผง -- การตลาด , การตลาด , ส่วนแบ่งทางการตลาด , ผู้บริโภค -- ไทย , ช่องทางการตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาศรี อมรสิน , นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745766011 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความนิยมบริโภคนมผง พฤติกรรมการบริโภค แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า กลยุทธทางการตลาด รวมทั้งศึกษาปัญหาทางการตลาดโดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นที่บริโภคนมผง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อกับผู้ใช้มิใช่บุคคลเดียวกัน ผู้ซื้อจะคำนึงถึงคุณประโยชน์ของนมผงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนบรรทัดฐานที่ว่านมผงนั้นจะต้องปลอดภัยจากสิ่งเจือปนที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและต้องสะอาด การหาข่าวสารเกี่ยวกับนมผงมีน้อยมาก สามีและภรรยาจะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันตัดสินใจซื้อนมผง เวลาที่นิยมซื้อเป็นช่วงต้นเดือนมากที่สุด และนิยมซื้อจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขนาดบรรจุนมผงที่ผู้ซื้อนิยมขนาดใหญ่ (1201-2500 กรัม) ทางด้านตราสินค้า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ชอบที่จะเปลี่ยนตราสินค้าไปเรื่อยๆ ส่วนราคานั้น ถ้าพอใจตราสินค้าแล้วราคาก็คำนึงถึงน้อย และผู้ซื้อมักไม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขายมากนัก ปัญหาและอุปสรรค ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนิยมบริโภคนมพร้อมดื่มกันมากขึ้น ส่วนผู้ใหญ่ยังมีทัศนคติว่านมผงเป็นอาหารสำหรับเด็ก และยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนมผงน้อยมาก นอกจากนั้น จำนวนเงินที่ใช้ซื้อนมผงแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากกว่าซื้อนมประเภทอื่นๆ

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ตินตะโมระ . (2532). การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ตินตะโมระ . 2532. "การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ตินตะโมระ . "การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สิทธิชัย ตินตะโมระ . การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.