ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน
นักวิจัย : วีระชาติ ผ่องโชติ
คำค้น : หมู่บ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยศึกษาวิจัยจากองค์ประกอบในตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน ความพึงพอใจและการเข้าร่วมของชาวบ้าน รวมทั้งการเห็นความสำคัญและการให้ความช่วยเหลือของข้าราชการในพื้นที่ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยปรากฏว่า 1. ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า การาจัดโครงสร้างและการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านบางประการไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่รองรับและความสำเร็จของคณะกรรมการหมู่บ้านยังอาศัยผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยภาพรวม พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จพอสมควร 2. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจในรูปแบบและการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ในทางปฏิบัติข้าราชการยังไม่ยอมรับหรือไม่เห็นความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน และในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหมู่บ้านยังขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 3. ชาวบ้านมีความพอใจในผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านและเข้าร่วมกับการดำเนินงานของหมู่บ้าน แต่การเข้าร่วมเกิดจากความศรัทธาในตัวผู้นำหรือเกิดความเกรงใจมากกว่าจะเกิดจากจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวบ้านเอง

บรรณานุกรม :
วีระชาติ ผ่องโชติ . (2531). การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระชาติ ผ่องโชติ . 2531. "การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระชาติ ผ่องโชติ . "การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วีระชาติ ผ่องโชติ . การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.