ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร
นักวิจัย : สุคนธา ศรีภิรมย์
คำค้น : ข้าราชการทหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การร้องทุกข์ , ข้าราชการทหาร -- วินัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , ปราบ ปราบศรีภูมิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745823112 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

สิทธิในการร้องทุกข์ของข้าราชการทหารนั้นเป็นหลักในการให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการทหาร เพื่อแก้ไขทุกข์ให้กับข้าราชการทหารที่เดือดร้อนเสียหาย แต่ในปัจจุบันข้าราชการทหารไม่นิยมใช้สิทธิร้องทุกข์ เนื่องจากกฎหมายที่จะใช้เกี่ยวกับการร้องทุกข์นั้นไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารได้ใช้สิทธิร้องทุกข์อย่างมั่นใจว่าตนจะได้รับการแก้ไขทุกข์ อีกทั้งกฎหมายในเรื่องการร้องทุกข์ยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมถึงการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาทั้งที่ใช้อย่างมิชอบหรือบิดเบือน (Abuse of Discretion) ดังนั้นการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขระบบและวิธีการร้องทุกข์ของข้าราชการให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันการร้องทุกของข้าราชการทหารยังไม่เป็นระบบและไม่มีวิธีการร้องทุกข์ที่เป็นระเบียบเดียวกัน อีกทั้งข้าราชการไม่นิยมจะร้องทุกข์ รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ จึงสมควรที่จะได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2477 โดยบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับข้าราชการทหารในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

บรรณานุกรม :
สุคนธา ศรีภิรมย์ . (2536). ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา ศรีภิรมย์ . 2536. "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา ศรีภิรมย์ . "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุคนธา ศรีภิรมย์ . ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.