ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745691194 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพอนามัยการสนับสนุนทางสังคม กับระดับการใช้บริการฝากครรภ์ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างประชากรคือ หญิงมีครรภ์ 204 คน ที่ใช้บริการของคลีนิคฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 10 แห่ง ที่สุ่มเลือก รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ข้อค้นพบหลัก คือ 1. หญิงมีครรภ์ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเชื่อทางสุขภาพอนามัย และได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง หญิงมีครรภ์ร้อยละ 51 ใช้บริการฝากครรภ์ในระดับสูง 2. การรับรู้ภาวะคุกคามของโรคแทรกซ้อน การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการฝากครรภ์สัมพันธ์ทางบวกกับระดับการใช้บริการฝากครรภ์ ส่วนการรับรู้อุปสรรค์ของการใช้บริการฝากครรภ์สัมพันธ์ทางลบกับระดับการใช้บริการฝากครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสนับสนุนทางวัตถุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการใช้บริการฝากครรภ์ 3. การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนทางวัตถุ การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าและการสนับสนุนโดยให้ข้อมูลข่าวสาร สัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาวะคุกคามของโรคแทรกซ้อน และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการฝากครรภ์ และสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคของการใช้บริการฝากครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับการใช้บริการฝากครรภ์ได้ดี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการฝากครรภ์ การสนับสนุนโดยให้ข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้อุปสรรคของการใช้บริการฝากครรภ์

บรรณานุกรม :
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ . (2531). ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ . 2531. "ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความเบื่อทางสุขภาพอนามัย การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้บริการฝากครรภ์ ของหญิงมีครรภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.