ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย
นักวิจัย : สุขสรรค์ ศิลปกุล
คำค้น : ยา -- การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเกียรติ กาญจนชาติ , พรหมพิไล คุณาพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745642622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วิทยานิพนธ์มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย โดยศึกษาถึงวิธีการเบื้องต้น ข้อจำกัด และกระบวนการต่างๆ ในการวางแผนตลอดจนเทคนิคการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และวิธีประเมินผลของแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นคนไทย จากการศึกษาพบว่าบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการวางแผนและควบคุมอย่างยิ่ง แผนที่ถูกกำหนดขึ้นจะต้องมาจากความเห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่างผู้กำหนดแผนและผู้ปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จตามแผนนั้น การควบคุมโดยเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ปฏิบัติได้จริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามหาข้อมูลย้อนกลับและพร้อมที่จะนำข้อผิดพลาดมาแก้ไข ปรับแผนให้ได้แผนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้พบว่าบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการวางแผนการขายมากที่สุด การวางแผนการผลิต การวางแผนการเงิน และการวางแผนด้านอื่นๆ เป็นเสมือนแผนที่คอยสนับสนุนแผนการขายเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้การวางแผนการขายเด่นกว่าแผนอื่นๆ สภาพการณ์แข่งขันอย่างสูงของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย กำลังการผลิตยามีมากกว่ากำลังในการซื้อของประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและขายยามีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับยาส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ การวางแผนการขายจึงเป็นกุญแจของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย ที่จะทำให้บริษัทอยู่รอด มีความสามารถในการทำกำไร และเจริญเติบโตในอัตราที่พอใจได้ โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา 2 ข้อ คือ 1. ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทยเลือกใช้การวางแผนที่มีระยะเวลาสั้นขึ้น ผลจากการศึกษาปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าระยะเวลาของแผนระยะสั้น แผนระยะกลางและแผนระยะยาวของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาเดิมเช่นเดียวกับในอดีต ไม่ได้ใช้แผนที่มีระยะเวลาสั้นขึ้นแต่อย่างใด 2. การวางแผนของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไม่เป็นอิสระ ต้องรับนโยบายจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ผลจากการศึกษาปรากฏว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่านโยบายของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย ถูกกำหนดขึ้นโดยนำนโยบายหลักของบริษัทแม่ในต่างประเทศมาเป็นแนวทางทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ซึ่งเป็นแผนเบื้องต้นของบริษัทถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงในประเทศ แต่ก็ต้องส่งไปขอความตกลงยินยอมร่วมกันจากบริษัทแม่ก่อน ผู้บริหารระดับสูงบางส่วนเป็นชาวต่างชาติซึ่งถูกส่งตรงมาจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมและเสนอผลการดำเนินงานในรูปรายงานไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ ปัญหาในการวางแผนของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศที่ประสบ ได้แก่ ปัญหาด้านนโยบายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับจากภาครัฐบาล ปัญหาด้านการวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผน ปัญหาการแข่งขันอย่างสูงในอุตสาหกรรมยาของไทย ปัญหาความไม่แน่นอนของระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ ปัญหาข้อที่สำคัญและส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการวางแผนของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านนโยบายกฎหมายและระเบียบข้องบังคับจากภาครัฐบาล สำหรับข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คือ หน่วยงานจากภาครัฐบาลควรจะเป็นตัวกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมยาอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐบาลและเป็นการส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ควรเพิ่มความร่วมมือมากขึ้นระหว่างภาครัฐบาลและบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศ ในการพัฒนาและตั้งโรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมยารวมทั้งสมุนไพรต่างๆ ที่มีในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบดุลการค้าและดุลการชำระเงินกับต่างประเทศในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในการผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์พื้นฐาน จะช่วยป้องกันการขาดแคลนยาที่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม การบอยคอต ฯลฯ ทั้งนี้เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยทีดีของคนในชาติ และเป็นสินค้ายุทธปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งด้วย

บรรณานุกรม :
สุขสรรค์ ศิลปกุล . (2528). การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขสรรค์ ศิลปกุล . 2528. "การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขสรรค์ ศิลปกุล . "การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สุขสรรค์ ศิลปกุล . การศึกษาการวางแผนและควบคุมของบริษัทผลิตยาต่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.