ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ
นักวิจัย : สุวรรณ มีทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศา ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745788104 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูและพยาบาล เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 300 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองรวม 3 ฉบับ โดยทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนเป็นรายคู่ด้วยการทดสอบสัดส่วน ซี (z-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่มีข้อคำถามเกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบระหว่างอาชีพครูและอาชีพพยาบาลไม่แตกต่างกัน 2. อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่มีข้อคำถามไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบระหว่างอาชีพครูและอาชีพพยาบาลไม่แตกต่างกัน 3. อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามของกลุ่มอาชีพครูระหว่างแบบสอบถามที่มีข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบไม่แตกต่างกัน 4. อัตราการอบกลับของแบบสอบถามของกลุ่มอาชีพพยาบาลระหว่างแบบสอบถามที่มีข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพของผู้ตอบไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สุวรรณ มีทองคำ . (2534). การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณ มีทองคำ . 2534. "การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณ มีทองคำ . "การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สุวรรณ มีทองคำ . การเปรียบอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของบุคคลต่างอาชีพ เมื่อข้อคำถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาพพจน์ทางอาชีพของผู้ตอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.