ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : สุวรรณ บุราณ
คำค้น : การประเมินความต้องการจำเป็น , การวางแผน , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9746310224 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และประธานกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มตำแหน่ง ผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร และประธานกลุ่มมีความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่ในระดับปานกลางในทุกขั้นตอนของการวางแผนทุกกลุ่มตำแหน่ง แต่กลุ่มผู้ช่วยผู้บริหาร มีความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมมากในเรื่องการปฏิบัติตามแผน มีความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมมากในเรื่องการพิจารณาเกณฑ์ในการตัดสินใจการกำหนดทางเลือก การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการในขั้นการเตรียมการวางแผน การกำหนดวิธีดำเนินการในขึ้นการวางแผน การนำร่างแผนปฏิบัติการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ การเตรียมบุคลากร ทรัพยากร การแบ่งงาน การมอบหมายงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในขั้นการปฏิบัติตามแผน และการจัดระบบรายงานในขั้นการติดตามและประเมินผล มีความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมน้อยในเรื่องการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและจัดทำแผนในขั้นการวางแผน การปฏิบัติตามแผนหรือปฏิทินงานในขั้นการปฏิบัติตามแผน และการติดตามระหว่างปฏิบัติ ในขั้นการติดตามและประเมินผล

บรรณานุกรม :
สุวรรณ บุราณ . (2537). การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณ บุราณ . 2537. "การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณ บุราณ . "การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
สุวรรณ บุราณ . การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.