ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
นักวิจัย : วัฒนา มุลเมืองแสน
คำค้น : พุทธศาสนา -- นวนิยาย , พุทธปรัชญา , การวิเคราะห์เนื้อหา , วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , สมภาร พรมทา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746362895 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์นวนิยายอิงพุทธศาสนาในฐานะวรรณกรรม คำสอนร่วมสมัยของนักเขียนนวนิยาย 4 คน คือ สุชีพ ปุญญานุภาพ " ธรรมโฆษ" ทวี วรคุณ และวศิน อินทสระ มีผลงานที่เป็นนวนิยายอิงพุทธศาสนาจำนวน 22 เรื่อง คือ ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ลุ่มน้ำนัมมทา กองทัพธรรม เชิงผาหิมพานต์ นันทะ-ปชาบดี อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก ลีลาวดี ธรรมธาราตะวันออกตะวันตก แสงเทียน ภาพจำลองชีวิต ชีวิตนี้มีอะไร พระอานนท์พุทธอนุชา จอมจักรพรรดิอโศก พุทธจริยา ร่มธรรม อันชนกชนนีนี้รักเจ้า จากวราถึงนภาพร พ่อผมเป็นมหา แม่พริ้งผู้ใจบุญ หลวงพ่อทองวัดโบสถ์ และ วัดดอนบุญ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลักพุทธปรัชญามีอิทธิพลต่อนวนิยายอิงพุทธศาสนา นักเขียนใช้พุทธปรัชญาเป็นแนวทางในการดำเนินเรื่อง หลักธรรมที่เป็นพุทธปรัชญาเหล่านี้ ได้แก่ ความเป็นอนิจจังของชีวิต การแสวงหาวิธีการคลายความทุกข์ สัมมาทิฏฐิ กฎแห่งกรรม และความสันโดษ นอกจากนี้นักเขียนยังแทรกการสอนจริยธรรมหรือหลักธรรมที่ควรประพฤติและควรละ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ควรประพฤติ คือความกตัญญู ความเพียรเพื่อความสำเร็จ ความเมตตาและการให้อภัย ความเสียสละ และความเป็นกัลยาณมิตร ส่วนที่ควรระวัง คือ ความรัก ส่วนที่ควรละ ได้แก่ อบายมุข

บรรณานุกรม :
วัฒนา มุลเมืองแสน . (2539). นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา มุลเมืองแสน . 2539. "นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา มุลเมืองแสน . "นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วัฒนา มุลเมืองแสน . นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.