ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุภา พื้นนาค
คำค้น : การศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , การแก้ปัญหา , ความคิดและการคิด , การตัดสินใจ , educational systems , comparison
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , ดิเรก ศรีสุโข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745671908 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ระหว่างนักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรง เรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจำแนกตามประเภทการศึกษาและระดับการศึกษาของนักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ระดับการศึกษาของบิดา และระดับการศึกษาของมารดา กลุ่มตัวอย่างประชากรประกอบด้วยนักเรียนในระบบโรงเรียน 398 คน นักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน 243 รวมทั้งหมด 641 คน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนของผู้ตอบ และแบบวัดการเลือกใช้แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดการคิดเป็นของอุ่นตานพคุณและคณะ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS-X เพื่อการวิเคราะห์ความแปรแปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์หาความแปรปรวนสองทาง การเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ หรือวิธีการของดัน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนในระบบโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านวิชาการสูงกว่านักเรียนในระบบโรงเรียนที่ระดับการศึกษาต่ำกว่า และสูงกว่านักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน 2. นักเรียนในระบบโรงเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาปานกลาง เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านวิชาการสูงกว่านักเรียนในระบบโรงเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาสูงและต่ำ 3. นักศึกษาผุ้ใหญ่นอกระบบโรงเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนในระบบโรงเรียน ที่มารดามีระดับการศึกษรแตกต่างกัน เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน 5. นักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ที่มารดามีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน 6. นักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 7. นักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน เลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านตนเองไม่แตกต่างกัน 8. นักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน เลือกใช้แหล่งข้อมูลสามด้านไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สุภา พื้นนาค . (2529). การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภา พื้นนาค . 2529. "การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภา พื้นนาค . "การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุภา พื้นนาค . การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.