ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
นักวิจัย : สุภัตรา วีรพลิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745829358 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น สัญญาข้อตกลงที่ทำร่วมกันส่วนใหญ่อยู่ในระดับสถาบันต่อสถาบัน ซึ่งหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย และอยู่ในภาคเอกชน ในจำนวนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทำความร่วมมือด้วยมากที่สุด รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมความร่วมมือที่ทำร่วมกันมากที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร รองลงมาคือการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรมแก่อาจารย์ และพบว่ากิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกันน้อย คือ การให้ทุนการฝึกอบรมแก่นักศึกษา และสนับสนุนทางการเงิน ส่วนแนวทางความร่วมมือในอนาคตนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุ่งที่จะทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภูมิภาคของโลก โดยใช้ระบบการเรียนการสอนที่ใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม สำหรับประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ คือ การสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ส่วนปัญหา อุปสรรคที่พบคือ บุคลากรของสถาบันขาดทักษะทางด้านภาษา ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับหน่วยงานต่างประเทศ คือให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพรข่าวสารข้อมูล ติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนในการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมสัมมนาและอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้จัดตั้งเป็นกลุ่มสถาบัน หรือสมาคม เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ และการจัดเตรียมหลักสูตรใหม่ๆ ที่มีลักษณะความเป็นสากล เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
สุภัตรา วีรพลิน . (2536). การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัตรา วีรพลิน . 2536. "การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัตรา วีรพลิน . "การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุภัตรา วีรพลิน . การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.