ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : วาสนา ทวีกุลทรัพย์
คำค้น : โทรศัพท์เพื่อการศึกษา , การศึกษาทางไกล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745661805 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา สำหรับการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิธีดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และรูปแบบโทรศัพท์การศึกษาเท่าที่เป็นอยู่จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาและดูงานเกี่ยวกับโทรศัพท์ภายในประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านระบบเทคนิคและการจัดตั้งระบบโทรศัพท์เพื่อการศึกษาขึ้นในสถาบันการการศึกษาบางแห่ง และจากการสัมภาษณ์และขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านโทรศัพท์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ทราบระบบโทรศัพท์เพื่อการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา ดังเช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสอบถามความเห็นของผู้บริหาร นักวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีต่อระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 คน 3. ร่างต้นแบบระบบใช้โทรศัพท์เพื่อศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีและหลักการที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และข้อมูลได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิชาการ และนักศึกษา แล้วนำร่างต้นแบบดังกล่าวไปให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดระบบโทรศัพท์ เพื่อการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเกี่ยวกับระบบการสอนทางไกล ตรวจรับรองพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4. ปรับปรุงต้นแบบระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้เป็นระบบสมบูรณ์และนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์ เพื่อการศึกษาฉบับสมบูรณ์โดยจัดทำในรูปโครงการ ผลการวิจัย 1. จากความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและความต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาที่ได้จากผู้บริหาร นักวิชาการ นักศึกษา เห็นว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น่าจะมีการพัฒนาระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อให้บริการโทรศัพท์เพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โทรศัพท์เพื่อการสอนเสริม และการใช้โทรศัพท์เพื่องานบรรณสารสนเทศ 2. จากการตรวจรับรองร่างต้นแบบระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ร่างต้นแบบระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาอยู่ในขั้น "ดี" และนำไปใช้ดำเนินการต่อไปได้ ข้อเสนอแนะ 1. สำหรับมหาวิทยาลัยเปิด (1) ควรจัดตั้งหน่วยโทรศัพท์เพื่อการศึกษา ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (2) ควรทดลองทำการสอนเสริมโดยใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา และ (3) สำรวจความต้องการของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการขอรับบริการโทรศัพท์ในรูปของบรรณสารสนเทศ 2. สำหรับการวิจัยขั้นต่อไป (1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนเสริมโดยใช้โทรศัพท์กับการสอนเสริมแบบธรรมดาในระบบการสอนทางไกล (2) วิเคราะห์การใช้โทรศัพท์การศึกษาในฐานะสื่อหนึ่งชุดการสอนทางไกล และสำรวจความต้องการของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการโทรศัพท์เพื่อการศึกษาเพื่อชุมชนต่อไป

บรรณานุกรม :
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ . (2529). การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ . 2529. "การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ . "การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ . การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.