ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ
คำค้น : ครูภาษาไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สายใจ อินทรัมพรรย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745688274 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในด้านความรู้ ด้านการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพและเจตคติ และนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวอย่างประชากรเป็นครูภาษาไทย จำนวน 438 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ลังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความต้องการระดับมากในการพัฒนาสมรรถภาพด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ความรู้เสริมในเนื้อหาวิชาภาษาไทย การวางแผนการสอน วิธีการสอน การผลิตและการใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล บุคลิกภาพ และเจตคติ 2. การเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยนำโครงการมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

บรรณานุกรม :
สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ . (2531). การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ . 2531. "การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ . "การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ . การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.