ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา
นักวิจัย : สมศักดิ์ ยศสมบัติ
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , Expert systems (Computer science)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745688207 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยในหัวข้อนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานด้านการเกษตรโดยนำเอาหลักการต่าง ๆ ของระบบเชี่ยวชาญมาใช้สำหรับกรณีศึกษาให้คำปรึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเพราะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา ระบบเชี่ยวชาญนี้ให้ชื่อว่า SFES (Shrimp Farming Expert System) เป็นระบบเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาของระบบต้นแบบตัวอย่างคือ ระบบเชี่ยวชาญ MYCIN ที่ใช้งานด้านการแพทย์ ระบบ SEFS นี้ ใช้การแทนค่าความรู้แบบพื้นฐานในรูปของ object – attribute – value ซึ่งจะประกอบกันเป็นกฎความรู้ โดยสัมพันธ์กับเนื้อความ และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในฐานความรู้ตามกฎเกณฑ์และประสบการณ์ที่มีจริงสำหรับศาสตร์ด้านการเพราะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การหาเหตุผลจะใช้วิธีการหาเหตุผลแบบย้อนหลังโดยเริ่มจากเป้าหมายและอาศัยข้อมูลต่าง ๆ จากการโต้ตอบกับผู้ใช้จนกระทั่งระบบสามารถวินิจฉัยสาเหตุและระบุวิธีการแก้ไข ชอบเขตปัญหาสำหรับระบบ SFES ที่สร้างมี 3 ส่วนคือ การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง การจัดการบ่อและอาหาร โรคของกุ้ง ระบบ SFES ใช้เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ VAX 11/750 และภาษา Franz Lisp นับได้ว่าการพัฒนาระบบ SFES นี้เป็นจุดเริ่มตันในการนำความรู้และเทคโนโลยีทางด้านระบบเชี่ยวชาญมาใช้งานด้านการเกษตรกรรมซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ยศสมบัติ . (2531). การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ยศสมบัติ . 2531. "การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ยศสมบัติ . "การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมศักดิ์ ยศสมบัติ . การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.