ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
นักวิจัย : สมศักดิ์ นาคซื่อตรง
คำค้น : กรดมะนาว , ยีสต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วินิจ ขำวิวรรธน์ , นลิน นิลอุบล , ส่งศรี กุลปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745845523 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดมะนาวของ Candida oleophila สายพันธุ์ C-73 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตกรดนะนาวได้ 99.71 กรัมต่อลิตร ในสูตรอาหาร PM3 การกลายพันธุ์ทำโดยใช้ NTG อย่างต่อเนื่อง 2 ขั้นตอน แล้วตามด้วยการฉายแสงอุลตราไวโอเลตในขั้นตอนสุดท้าย การคัดเลือกสายพัมธุ์กลายพันธ์กลายพันธุ์ขั้นปฐมภูมิใช้ค่า โพเทนซี อินเดกซ์ (potency index) ซึ่งเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ส่วนการคัดเลือกขั้นทุติยภูมิ ทำโดยวิเคราะห์ปริมาณกรดมะนาวในน้ำหมัก โดยวิธีเพนตะโบรโมอะซิโตน และวิธี HPLC พบว่าค่า โพเทนซี อินเดกซ์ มีความสัมพันธ์กับปริมาณกรดมะนาว ผลการกลายพันธุ์ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ผลิตกรดมะนาวได้สูงสุดในแต่ละขั้นตอน คือ สายพันธุ์ N-57, NN- 1 และ NNU-62 ซึ่งผลิตกรดมะนาวได้ 120.54, 128.44 และ 136.66 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ที่ 96 ชั่วโมงของการหมักโดยพบว่าสูงว่าที่ผลิตโดยสายพันธุ์ C-73 ร้อยละ 20.89, 28.81 และ 37.06 ตามลำดับ จากการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตกรดมะนาวในถังหมักขนาด 5 ลิตร ของสายพันธุ์ NNU-62 พบว่า สามารถผลิตกรดมะนาวได้สูงถึง 173.36 กรัมต่อลิตร ที่ 96 ชั่วโมงของการหมัก ความสามารถของสายพันธุ์ NNU-62 อยู่ในระดับคงที่หลังจากทดสอบการผลิตอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง ในระยะเวลา 75 วัน

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ นาคซื่อตรง . (2537). การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ นาคซื่อตรง . 2537. "การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ นาคซื่อตรง . "การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
สมศักดิ์ นาคซื่อตรง . การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.