ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531
นักวิจัย : สมศักดิ์ คณาคำ , วิทยา สุจริตธนารักษ์
คำค้น : สมาชิกสภาจังหวัด -- ไทย -- เชียงใหม่ , การเลือกตั้ง -- ไทย (ภาคเหนือ) , สภาจังหวัด , อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย , การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ) , อำนาจทางการเมือง -- ไทย , อิทธิพลทางการเมือง -- ไทย , ผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา -- ไทย , ระบบอุปถัมภ์ -- ไทย , สมาชิกสภาจังหวัด -- กิจกรรมทางการเมือง , เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745766135 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คุณสมบัติส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับชัยชนะมากกว่าปัจจัยทางด้านอื่น โดย สจ. มุ่งที่จะให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตการเลือกตั้งเป็นหลัก เพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งในสมัยต่อไป หรือการก้าวไปเล่นการเมืองระดับชาติ ผู้วิจัยเสนอว่า พรรคการเมืองในระดับชาติต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่น ควรมีการแก้ไขกฎระเบียบ เพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีอำนาจมากขึ้น ในส่วนของ สจ. เองควรจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการ ตลอดจนการให้การอบรมทางด้านความรู้

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ คณาคำ , วิทยา สุจริตธนารักษ์ . (2532). บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ คณาคำ , วิทยา สุจริตธนารักษ์ . 2532. "บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ คณาคำ , วิทยา สุจริตธนารักษ์ . "บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมศักดิ์ คณาคำ , วิทยา สุจริตธนารักษ์ . บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.