ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก
นักวิจัย : สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา
คำค้น : การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์) , Character recognition
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย จิตะพันธ์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746343688 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาอัลกอริทึมต้นแบบที่สามารถนำไปใช้การรู้จำสายอักษรตัวพิพม์ไทยเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลของตัวอักษร ตามมาตรฐานภาษาไทยของ สมอ. โดยตัวอักษรที่จะนำมาทดสอบจะเป็นตัวอักษรแบบ EucrosiaUPC ขนาด 18 points สำหรับระบบการรู้จำสายอักษรตัวพิมพ์ไทยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญคือ ขั้นตอน การแยกกลุ่มของข้อมูลภาพโดยให้เทคนิคการหาขอบภาพ การจัดเรียงตัวอักษรโดยใช้วิธีการพิจารณาเส้นฐานและขนาดตัวอักษร ขั้นตอนการรู้จำตัวอักษรโดยใช้วิธีซินแทกติก (สนธยา, 2537) ผลการทดลองซึ่งใช้สายตัวอักษร 150 สายรวม 1,974 ตัวอักษร พบว่าเมื่อนำภาพตัวอักษรที่ต้องการรู้จำมาทดสอบกับระบบการรู้จำที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถที่จะรู้จำสายอักษรเหล่านั้นได้โดยผลของการรู้จำสำหรับการวิจัยนี้มีอัตราการรู้จำ 92.70% ไม่สามารถรู้จำได้ 2.90% และรู้จำผิด 4.40%

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . (2539). การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . 2539. "การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . "การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมศักดิ์ คงถาวรวัฒนา . การรู้จำสายอักขระไทยตัวพิมพ์โดยวิธีซินแทกติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.