ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068
นักวิจัย : ส่องแสง สื่อสุวรรณ
คำค้น : ชนชั้นในสังคม , นาเหมืองนาฝาย , ไทย -- ประวัติศาสตร์ , hydrology , plant production
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ , ธิดา สาระยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745669539 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาสังคมล้านนาที่เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบทดน้ำที่ตั้งหลักแหล่งชุมชน ขยายขอบเขตบ้านเมืองและที่ทำกินไปตามที่ราบระหว่างหุบเขาต่าง ๆ โดยมีการจัดระเบียบแบบแผน ในการอยู่ร่วมกัน มีระบบเทคนิควิธีในการควบคุมการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่เรียกว่า ระบบนาเหมืองนาฝาย วิทยานิพนธ์นี้ แบ่งขอบเขตเนื้อหาออกได้เป็น 3 บาท โดยมีบทนำและบทสรุปแยกต่างหาก บทที่ 1 กล่าวถึง ขอบเขตการแปลความหมายและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ของคำว่า “ล้านนา” และความสัมพันธ์ของการตั้งหลักแหล่งบ้านเมืองกับการจัดระบบเหมืองนาฝาย ซึ่งมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักฐานประเภทตำนานพงศาวดาร ร่องรอย ซากเมือง ซากลำเหมืองฝาย โบราณจากการศึกษาทางโบราณคดีและลักษณะทางกายภาพ บทที่ 2 กล่าวถึง ข้อจำกัดของข้อมูลจากหลักฐานและการตรวจสอบเทียบเคียงข้อมูลจากหลักฐานเอกสารประเภทตำนาน พงศาวดาร กฎหมาย และการจัดระบบนาเหมืองนาฝายในปัจจุบันที่สะท้อนถึงความต่อเนื่องของระบบแบบดั้งเดิมของชาวล้านนาที่ให้ภาพของประวัติความเป็นมารูปแบบโครงสร้าง ลักษณะการทำงานและการบริหารระบบมาเหมืองนาฝายในล้านนาที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้แรงงานร่วมกันของชาวบ้าน โดยมีกษัตริย์และขุนนางเป็นผู้เกณฑ์และควบคุมแรงงานในการสร้างเหมืองฝายขนาดใหญ่ที่เกินกำลังชาวบ้าน รวมทั้งการจัดการบริหารระบบนาเหมือนนาฝายด้วยการประสานงานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน บทที่ 3 กล่าวถึง การบริหารระบบนาเหมืองนาฝายที่ทำให้เกิดการจัดระเบียบสังคมเกิดการรวมกลุ่มคนในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถาวร มีความผูกพันต่อเนื่องระยะยาวในการแบ่งปันผลประโยชน์และการมีหน้าที่รวมกันในการดูแลรักษาโดยอยู่บนหลักการพื้นฐานของความร่วมมือร่วมแรงงานของกลุ่มคนเพื่อความอยู่รอดของสังคม นอกจากนั้น การบริหารระบบนาเหมืองนาฝายได้สร้างให้เกิดการแบ่งชนชั้นตามบทบาทและหน้าที่เป็นผู้นำหรือผู้ควบคุม ได้แก่ กษัตริย์และขุนนาง และชาวบ้าน หรือไพร่เมืองหรือลูกฝายอีกฝ่ายหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ส่องแสง สื่อสุวรรณ . (2529). นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส่องแสง สื่อสุวรรณ . 2529. "นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส่องแสง สื่อสุวรรณ . "นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ส่องแสง สื่อสุวรรณ . นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.