ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : สหัทยา รัตนจรณะ
คำค้น : พยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745781991 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเมินผลการใช้โครงการปฐมนิเทศที่มีต่อความรู้ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่ จำนวน 26 คน ที่สุ่มโดยเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือดำเนินการวิจัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ และแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เครื่องมือเก็บรวบรวมในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ และแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนและหลังดำเนินโครงการ ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. พัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านการทอสอบประสิทธิภาพแล้ว 2. ผลการใช้โครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพบรรลุตามจุดมุ่งหมายโครงการ คือพยาบาลวิชาชีพ ความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพ่อใจต่อโครงการปฐมนิเทศในระดับมาก พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 60.69 หลังจากดำเนินโครงการมีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 11-38 และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในช่วง ร้อยละ 2-13

บรรณานุกรม :
สหัทยา รัตนจรณะ . (2533). การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหัทยา รัตนจรณะ . 2533. "การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหัทยา รัตนจรณะ . "การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สหัทยา รัตนจรณะ . การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.