ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สห ประยูรวงศ์
คำค้น : ผู้บริโภค--ทัศนคติ , Consumers--Attitudes
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุณฑลี เวชสาร , นิกร ประเสริฐสม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745792934 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

จากปริมาณความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทรถยนต์จึงพยายามพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การบริการหลังการขายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัทรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจะทำการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ คือ ผู้บริโภคไม่มีความพึงพอใจต่อการบริการหลังการขายของบริษัทรถยนต์ และภาพพจน์ด้านการบริการหลังการขายของบริษัทรถยนต์ค่ายยุโรปดีกว่าบริษัทจากค่ายญี่ปุ่น การดำเนินงานวิจัยมีวิธีเก็บข้อมูล 2 วิธี วิธีแรกเป็นข้อมูลปฐมภูมิใช้การสัมภาษณ์จากผู้บริโภคจำนวน 410 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บริโภคจากบริษัทรถยนต์ค่ายญี่ปุ่น 205 ราย และผู้บริโภคจากบริษัทรถยนต์จากค่ายยุโรป 205 ราย อีกวิธีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากหนังสือวารสารและรายงานต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอะไหล่เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญและมีความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาและบริการด้านการขายเป็นปัญหาสำคัญที่บริษัทรถยนต์จะต้องหาวิธีปรับปรุงให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น และผลจากการทดสมมติฐานสรุปได้ ผู้บริโภคมีความพึงใจใจต่อการบริการหลังการขายของทั้งบริษัทรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นและค่ายยุโรป ส่วนในด้านภาพพจน์ภาพพจน์ด้านการบริการหลังการขายของบริษัทรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นดีกว่าจากค่ายยุโรป บริษัทรถยนต์ควรจะต้องพัฒนาปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริการหลังการขายทั้งในด้านกำลังคน อุปกรณ์และเครื่องมือ สภาพศูนย์บริการ เพื่อให้การบริการที่เสนอกับผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้การนำกลยุทธทางการตลาดต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนการบริการหลังการขายก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะการใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสม จะช่วยให้การบริการหลังการขายมีการเติบโตและการขยายตัว เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
สห ประยูรวงศ์ . (2534). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สห ประยูรวงศ์ . 2534. "ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สห ประยูรวงศ์ . "ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สห ประยูรวงศ์ . ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.