ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : สวัสดี พฤกษตระกูล
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- ไทย -- การบริหาร , พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 , การศึกษา -- มาตรฐาน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745768693 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหาร การดำเนินงาน ปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคคล สถาบันอุดศึกษาเอกชนที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดานั้นส่วนมากเจ้าของจะดำรงตำแหน่งอธิการ/อธิการบดี นายกสภาสถาบัน และอุปนายกสภาสถาบัน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เจ้าของเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิและสมาคม ตำแหน่งอธิการ/อธิการดี นายกสภาสถาบันและอุปนายสภาสถาบัน ส่วนมากจะเป็นนักวิชาการและนักธุรกิจที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ส่วนเจ้าของที่เป็นบริษัทจำกัด ส่วนมากเจ้าของจะดำรงตำแหน่งอธิการ/อธิการบดี นายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบัน สำหรับโครงสร้างการบริหารและแบ่งงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน โดยมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในด้านปัญหาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น สถาบันขนาดใหญ่และขนาดกลาง จะมีปัญหาต่าง ๆ น้อยมาก แต่สถาบันขนาดเล็กมีปัญหามาก ที่สำคัญคือ ปัญหาการเงินและปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ เว้นแต่สถาบันเฉพาะทางการพยาบาลและทางศาสนา ซึ่งปัญหาการเงินนั้นได้รับการสนับสนุนดูแลจากมูลนิธิ แต่ยังมีปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน ส่วนความต้องการของสถาบันอุดศึกษาเอกชน มีความต้องการให้รัฐจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบัน การลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงความต้องการให้รัฐมีนโยบายที่แน่นอนกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

บรรณานุกรม :
สวัสดี พฤกษตระกูล . (2532). การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดี พฤกษตระกูล . 2532. "การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวัสดี พฤกษตระกูล . "การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สวัสดี พฤกษตระกูล . การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.