ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
นักวิจัย : สรวุฒิ มณฑลโสภณ
คำค้น : ท่าอากาศยาน , Airports
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน ศุขสุเมฆ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกที่สำคัญ ได้แก่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและการคมนาคมขนส่ง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นทั้งในและนอกของพื้นที่โครงการ ฯ ดังเช่น การเวนคืนที่ดินและโยกย้ายประชากรออกนอนพื้นที่ การวางแผนพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนโครงข่ายของการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพ้นที่ในอนาคต สำหรับแนวทางพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานฯ มีหลักสำคัญกำหนดได้ดังนี้ 1. ให้การเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตเป็นแบบหลายศูนย์กลาง (Poly – Centric) 2. ให้รูปแบบของโครงข่ายถนนเป็นแบบตารางเหลี่ยม (Grid Pattern) ซึ่งกำหนดประเภทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 3. ควบคุมสภาวะแวดล้อมและกรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ แบ่งเป็นบริเวณ (Zone) ซึ่งในแต่ละบริเวณจะกำหนดลักษณะของกิจกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
สรวุฒิ มณฑลโสภณ . (2531). การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวุฒิ มณฑลโสภณ . 2531. "การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวุฒิ มณฑลโสภณ . "การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สรวุฒิ มณฑลโสภณ . การศึกษาผลกระทบจากการขยายท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ที่มีต่อพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.