ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย
นักวิจัย : สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์
คำค้น : อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , อุทกภัย, การควบคุม , แบบจำลองทางชลศาสตร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพันธุ์ รักวิจัย , จักรี จัตุฑะศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620769 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การศึกษานี้เป็นการศึกษา แนวทางการจำลองสภาพการดำเนินอ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์อุบลรัตน์ ในกรณีการควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำพองและชี และศึกษาการจำลองสภาพกับข้อมูลทางอุทกวิทยา ช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัยในปี 2519 2521 และ2523 เพื่อสรุปทบทวนศักยภาพของอ่างเก็บน้ำต่อการควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง – ชี ในการศึกษาการจำลองสภาพ แบบจำลองสภาพการดำเนินการอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์และระบบแม่น้ำพอง – ชี ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบด้วยกัน อันได้แก่ แบบจำลองอ่างเก็บน้ำ แบบจำลองนโยบายดำเนินการ และแบบจำลองระบบแม่น้ำพอง – ชี ซึ่งถูกสร้างตามหลักการของอุทกวิทยาดำเนินการ แบบจำลองสภาพ ได้ถูกใช้ในการจำลองสภาพการดำเนินการอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ทั้งหมด 78 กรณีด้วยกัน โดยการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรความจุควบคุมอุทกภัย สำหรับชุดข้อมูลอุทกวิทยาระหว่าง 1 สิงหาคน - 30 พฤศจิกายน ในปี 2519 2521 และ 2523 ผลของการศึกษาการจำลองสภาพ ได้บ่งว่าอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์มีขีดความสามารถค่อนข้างจำกัดในการที่จะป้องกันการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำพอง – ชี โดยเฉพาะในปี 2521 แต่สามารถที่จะลดความรุนแรงของอุทกภัยได้มาก หากมีการจัดสรรขนาดความจุควบคุมอุทกภัยให้มากขึ้นความรุนแรงสำหรับพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำพองจะลดลงได้มาก และลดลงบ้างสำหรับพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำชี

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ . (2526). การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ . 2526. "การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ . "การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
สมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์ . การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.