ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
นักวิจัย : สมศรี อ่ำสำอางค์
คำค้น : โรงเรียนนายเรืออากาศ -- บัณฑิต , บัณฑิต -- ไทย , การติดตามผล , หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764337 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต เปรียบเทียบการรับรู้ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศกับผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต เปรียบเทียบการรับรู้ของอาจารย์จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา เปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บังคับบัญชาจำแนกตามชั้นยศ อายุ ระยะเวลาการทำงาน และเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโรงเรียนนายเรืออากาศ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศรับรู้คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศน้อยกว่าการรับรู้ของผู้บังคับบัญชาบัณฑิตในทุกด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านความเป็นทหาร คุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ คุณภาพด้านการทำงาน คุณภาพด้านคุณธรรม และคุณภาพด้านคุณภาพชีวิต เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพแต่ละด้าน พบว่า คุณภาพด้านความเป็นทหารและคุณภาพด้านความรู้ความสามารถ อาจารย์และผู้บังคับบัญชารับรู้คุณภาพด้านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 คุณภาพด้านการทำงานและด้านคุณธรรม อาจารย์และผู้บังคับบัญชารับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 และด้านคุณภาพชีวิต อาจารย์และผู้บังคับบัญชารับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 อย่างไรก็ตามการรับรู้คุณภาพทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.50-4.49)ตามเกณฑ์ของ Best W. John สำหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศ ควรสอดแทรกความเป็นจริงในชีวิตการทำงานและสังคมนอกโรงเรียนเข้าไว้ในการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนนายเรืออากาศได้มีส่วนในการคิดรู้จักการวางแผน มองการณ์ไกล และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมด้านคุณธรรมตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยมีอาจารย์หรือนายทหารคอยดูแลให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สมศรี อ่ำสำอางค์ . (2532). คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี อ่ำสำอางค์ . 2532. "คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี อ่ำสำอางค์ . "คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมศรี อ่ำสำอางค์ . คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.