ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : สมศรี เพชรโชติ
คำค้น : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , การศึกษาต่อเนื่อง , การตัดสินใจ , การกระทำทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , สุวิมล อังควานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746326654 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 168 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านสภาพความพร้อมของการจัดโครงการ ด้านความคาดหวังและด้านการมีส่วนร่วม เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่าตัวแปรทาง 1. เพศ ไม่มีวามสัมพันธ์กับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 2. อายุ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความคาดหวังเท่านั้นโดยพบว่าอายุต่างกันมีปัจจัยด้านความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3. สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความคาดหวังเท่านั้น โดยพบว่าสถานภาพการสมรสต่างกันมีปัจจัยด้านความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับด้านสภาพความพร้อมของการจัดโครงการเท่านั้น โดยพบว่าระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยด้านสภาพความพร้อมของการจัดโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. อาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความคาดหวังเท่านั้น โดยพบว่าอาชีพหลักต่างกันอย่างมีปัจจัยด้านความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สมศรี เพชรโชติ . (2538). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี เพชรโชติ . 2538. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศรี เพชรโชติ . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สมศรี เพชรโชติ . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.