ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา
นักวิจัย : สมฤดี ศิริเศรษฐ
คำค้น : มรณวิทยา , Thanatology
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ สุกกรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745768464 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อมรณศึกษา ตามตัวแปรเพศและเขตที่ตั้งของโรงเรียน (ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองไปยังนักเรียนชายหญิงทั่วประเทศจำนวน 1200 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาทั้งหมด นำข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนเห็นด้วยกับข้อคำถามเกือบทั้งหมดที่ถามไป ข้อคำถามแต่ละข้อนั้นอยู่ใน 6 ด้านใหญ่คือ จุดมุ่งหมายในการเรียนมรณศึกษา เนื้อหาวิชามรณศึกษา คุณสมบัติของผู้สอนมรณศึกษา การจัดและการดำเนินการการเรียนการสอนมรณศึกษา วิธีสอน อุปกรณ์ และการวัดผล และความคิดเห็นทั่วไป 2. นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นต่อมรณศึกษาในรายข้อส่วนใหญ่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนในโรงเรียนในเขตเมืองกับนักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเมือง มีความคิดเห็นต่อมรณศึกษาในรายข้อส่วนใหญ่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สมฤดี ศิริเศรษฐ . (2532). ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี ศิริเศรษฐ . 2532. "ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี ศิริเศรษฐ . "ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมฤดี ศิริเศรษฐ . ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.