ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน
นักวิจัย : สมฤดี คันธา
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , Academic achievement
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745787582 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางบ้าน และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 475 คน ของโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตัวอย่างประชากรแบบหลายขั้นตอน แงตัวอย่างประชากรเป็น 3 กลุ่มคือ นักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านดี จำนวน 132 คน นักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านปานกลาง จำนวน 213 คน และนักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านไม่ดี จำนวน 130 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบโดยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านดี และนักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านปานกลาง สูงกว่านักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านไม่ดี ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านดี ไม่สูงกว่านักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านปานกลางที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

บรรณานุกรม :
สมฤดี คันธา . (2534). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี คันธา . 2534. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี คันธา . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สมฤดี คันธา . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.