ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
นักวิจัย : สมร ขวัญทอง
คำค้น : สัตว์ที่เป็นอาหาร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพบูลย์ นัยเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746313762 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 148 ชนิด ในท้องถิ่นที่ใช้บริโภคเป็นอาหารของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างจากตลาดเช้า และตลาดเย็นประจำอำเภอเมือง ของ 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธาณี ยโสธร และอำนาจเจริญ ตลอดเดือนตุลาคม 2536 – พฤศจิกายน 2537 สามารถจำแนกจำนวนสัตว์ทั้งหมดออกได้ 3 ไฟลัม 6 ชั้น 39 ครอบครัว จัดเป็นปลาน้ำจืดมากที่สุด 46.92% แมลง 23.21% หอยน้ำจืด 17% สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6.8% ปูน้ำจืด 4.08% และกุ้งน้ำจืด 2.72% สัตว์ที่มีปริมาณมากและพบได้ตลอดทั้งปีได้แก่ ปลาน้ำจืด ส่วนปูนา หอยโข่ง หอยขม กุ้งน้ำจืดและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบมากในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม สำหรับพวกแมลงจะพบมากทั้งจำนวนชนิดและประมาณในฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) การกระจายของสัตว์ต่าง ๆ ที่พบขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ ฤดูกาลและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด

บรรณานุกรม :
สมร ขวัญทอง . (2538). การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมร ขวัญทอง . 2538. "การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมร ขวัญทอง . "การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สมร ขวัญทอง . การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.