ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
นักวิจัย : สันทัด ทองรินทร์
คำค้น : รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก , Television programs for children
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745793744 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์ที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนเนื้อหาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก 2. ศึกษาความคิดเห็นบางประการตลอดจนสภาพปัญหาของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก 3. เพื่อประมวลรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาให้การอุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก จำนวน 41 บริษัท ห้างร้านหรือสถาบัน (51 คน) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้อุปถัมภ์รายการเห็นว่า วิธีการนำเสนอควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในรายการมากที่สุดและควรเสนอรายการในลักษณะเป็นสารคดีให้ความรู้ โดยเนื้อหาควรเน้นการให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ควรเสนอเรื่องราวของสิ่งลี้ลับสยองขวัญ ค่านิยมที่ควรปลูกฝังมากที่สุดคือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ดำเนินรายการควรให้เด็กดำเนินรายการร่วมกับผู้ใหญ่และควรสอดแทรกทัศนคติที่ดีงามในรายการด้วย ส่วนเวลาออกอากาศที่เหมาะสม คือ เวลา 16.00 – 19.30 น. และ 8.00 – 10.00 น. สำหรับวันหยุด โดยควรออกอากาศทุกวันแต่ละรายการไม่ควรเกิน 30 นาที ด้านคุณภาพรายการนั้นเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีการพัฒนารูปแบบ มีความหลากหลาย แต่ยังมีการเลียนแบบและขาดผู้อุปถัมภ์รายการ รัฐควรมีบทบาทในการช่วยลดค่าเช่าเวลาให้ถูกลงและหาผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการจัดรายการ และเห็นว่าผู้อุปถัมภ์รายการควรมีส่วนในการกำหนดรูปแบบรายการ และให้การอุปถัมภ์รายการโดยพิจารณาจากอัตราผู้ชม (rating) ถ้าผู้ชมลดลงจะแนะนำให้ผู้จัดปรับปรุงรายการ หากแก้ไขไม่ได้จะงดการให้อุปถัมภ์รายการ

บรรณานุกรม :
สันทัด ทองรินทร์ . (2534). ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด ทองรินทร์ . 2534. "ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด ทองรินทร์ . "ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สันทัด ทองรินทร์ . ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.