ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย
นักวิจัย : มณฑล เลิศวรปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แบคทีเรียมีกลไกที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเองจากการบุกรุกของสารพันธุกรรมแปลกปลอม เช่น แบคเทอริโอฟาจ และพลาสมิด กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ระบบ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats และโปรตีน Cas (CRISPR-Cas system) ซึ่งการทำงานของระบบ CRISPR-Cas เปรียบได้กับระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย กลไกการทำงานคือแบคทีเรียสามารถนำเอาชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมของแบคเทอริโอฟาจ หรือพลาสมิด ที่บุกรุกเซลล์เข้าสู่โครโมโซมของตัวเอง ในบริเวณของ CRISPR ทำให้แบคทีเรียนั้นสามารถจดจำแบคเทอริโอฟาจหรือ พลาสมิดที่เคยบุกรุกเข้ามาได้ ดังนั้นเมื่อแบคเทอริโอฟาจหรือพลาสมิดชนิดเดิมบุกรุกกลับเข้ามาอีกในครั้งต่อไป แบคทีเรียจะสร้าง RNA ที่เรียกว่า CRISPR–RNA หรือcrRNA ซึ่งมีความจำเพาะกับแบคเทอริโอฟาจ หรือพลาสมิดนั้น และ crRNA ที่สร้างขึ้นจะทำงานร่วมกับโปรตีน Cas ในการทำลายสารพันธุกรรมของแบคเทอริโอฟาจ หรือพลาสมิดนั้นๆ ปัจจุบันความรู้เรื่องระบบ CRISPR-Cas ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การพัฒนา CRISPR เพื่อใช้เป็นโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับการศึกษาทางระบาดวิทยาของแบคทีเรียก่อโรค การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถทนต่อการบุกรุกของแบคเทอริโอฟาจและการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปรับปรุงพันธุกรรม ระดับจีโนมในสัตว์และพืช


บรรณานุกรม :
มณฑล เลิศวรปรีชา . (). Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑล เลิศวรปรีชา . . "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑล เลิศวรปรีชา . "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
มณฑล เลิศวรปรีชา . Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของแบคทีเรีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .