ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
นักวิจัย : อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , สุชาติ สุขสถิตย์ , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , มนตรี มงคล , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , สุชาติ สุขสถิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการเลี้ยงไก่คอล่อน (ไก่คอเปลือย) ของเกษตรในจังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการเลี้ยงไก่คออ่อนให้ดีขึ้น จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คอล่อน
จำนวน 23 ราย เป็นเกษตรกรจากอำเภอเมือง 5 ราย อำเภอควนขนุน 7 ราย อำเภอป่าพะยอม 3 ราย ดำเภอพศรีบรรพต 7 ราย
และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 1 ราย พบว่าเกษตรกรทั้งหมดเลี้ยงไก่คออ่อนเป็นอาชีพเสริมร่วมกับการประกอบอาชีพอื่น
ลักษณะการเลี้ยงไก่คอล่อน มี 2 ลักษณะ คือ เลี้ยงไก่คอล่อนโดยไม่สร้างโรงเรือน ร้อละ 21.7 และสร้างโรงเรียน ร้อยละ78.3
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปล่อยให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติ โดยไม่เสริมอาหาร ขณะที่เกษตรกรอีกร้อยละ 60.9
ปล่อยให้ไกาอหากินเองตามธรรมชาติและเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูป ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 4.3 เลี้ยงแบบขังคอก
และจัดหาวัถตุดิบมาผสมอาหารให้ไก่กินเอง สำหรับปัญหาเรื่อง สุขภาพไก่ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 78.3 ไม่พบปัญหาใดๆ
ขณะที่เกษตรกรอีกร้อยละ 43.5 ไม่ได้ทำ สำหรับปัญหาในการเลี้ยงไก้คอล่อนในทัศนคติของเกษตรกร คือ ปัญหาเรื่องการ
ขาดการส่งเสริมด้านการเลี้ยงจากหน่วยงานของรัฐบาล การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมแบบเลือกชิด ปัญหาภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะน้ำท่วมทำให้ไก่ตายเป็นจำวนวนมากในช่วงฤดูฝน ทำให้มีเกษตรกรหลายรายหมกกำลังใจ และยุติการเลี้ยง
ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงการเลี้ยงไก่คอล่อนในจังหวัดพัทลุง จึงควรเน้นในเรื่องการพัฒนาการเลี้ยงและการจัดการ
เทคนิตและวิธการให้อาหาร รวมทั้งสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด

บรรณานุกรม :
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , สุชาติ สุขสถิตย์ , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , มนตรี มงคล , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , สุชาติ สุขสถิตย์ . (2551). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , สุชาติ สุขสถิตย์ , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , มนตรี มงคล , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , สุชาติ สุขสถิตย์ . 2551. "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , สุชาติ สุขสถิตย์ , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , มนตรี มงคล , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , สุชาติ สุขสถิตย์ . "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , สุชาติ สุขสถิตย์ , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , มนตรี มงคล , ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , สุชาติ สุขสถิตย์ . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.