ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากร เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ , Developing competency in oral health care for persons with disabilities and dependent elderly in dental student and dental public health personnel
นักวิจัย : พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ , Patcharawan Srisilapanan
คำค้น : อนามัยช่องปาก , สุขภาพช่องปาก , คนพิการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2255 , http://hdl.handle.net/11228/4437 , WU113 พ219ส 2558 , 57-091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้พิการและผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพา เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน สถาบันการศึกษาและภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งสหวิชาชีพและทันตแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดความ ตระหนัก ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้พิการ เข้าใจบริบทของผู้พิการรวมทั้งผู้สูงอายุใน ภาวะพึ่งพา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากและสร้างเสริมสุขภาวะผู้พิการ โดยการ ดำเนินกิจกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพช่องปากของผู้พิการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างทันตบุคลากร นิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผู้พิการและผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพา เพื่อพัฒนา ทักษะความสามารถของทันตบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาวะของผู้พิการ รวมทั้ง การปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ และการช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะเป็น จุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โครงการนี้ ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย นเรศวร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาชีพ จากสถาบันที่ผลิตทันตแพทย์ทุกสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาทันตบุคลากรเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ ช่องปากผู้พิการและผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา วัตถุประสงค์รอง 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาทันตแพทย์ คณาจารย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันต แพทย์ ให้พร้อมดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ/ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพาอย่างมีเจตคติที่ดี 2. พัฒนากระบวนทัศน์ การมีส่วนร่วมและสร้างทัศนคติที่ดีในนักศึกษาทันตแพทย์ ทันต บุคลากรสายวิชาการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ/ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา 3. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพช่องปากต้นแบบและระบบส่งต่อผู้พิการแบบบูรณา การระหว่างชุมชน โรงพยาบาลชุมชนและคณะทันตแพทยศาสตร์ 4. ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากผู้พิการและกระบวนการเรียนรู้บริบทผู้ พิการผ่านการผลิตสื่อ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :