ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
นักวิจัย : สมชัย วงษ์นายะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร จามรมาน , สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745793671 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างต่างแบบและต่างขนาด โดยที่ค่าพารามิเตอร์ในที่นี้คือค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าความแปรปรวน และเพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 7 วิธี กับที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2531 โดยใช้ข้อมูลจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สอบปลายปี ปีการศึกษา 2531 ของจังหวัดสระบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 7,335 คน แล้วนำวิธีการสุ่มตัวอย่างทั้ง 7 วิธีคือ วิธีสุ่มอย่างง่าย วิธีการสุ่มแบบมีระบบ วิธีการสุ่มตามชั้นที่ใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นตัวแปรแบ่งชั้น วิธีการสุ่มตามชั้นที่ใช้คุณภาพของโรงเรียนเป็นตัวแปรแบ่งชั้น วิธีการสุ่มตามชั้นที่ใช้อำเภอเป็นตัวแปรแบ่งชั้น วิธีการสุ่มตามชั้น 2 ระยะ ที่ใช้อำเภอและขนาดของโรงเรียนเป็นตัวแปรแบ่งชั้น และวิธีการสุ่มตามชั้น 2 ระยะ ที่ใช้อำเภอและคุณภาพของโรงเรียนเป็นตัวแปรแบ่งชั้น มาสุ่มตัวอย่างในขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99% โดยการสุ่มซ้ำ 1,000 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อแรก ส่วนวิธีการสุ่มตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2531 นำมาสุ่มตัวอย่างด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 1,340 คน เพื่อเปรียบเทียบผลกับวิธีการสุ่มตัวอย่างทั้ง 7 วิธี ทั้งที่มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าและเท่ากัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ในวิธีการสุ่มตัวอย่าง 7 วิธี ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 3 ขนาด รวม 21 แบบ วิธีการสุ่มแบบมีระบบ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 99% ให้ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าประมาณพารามิเตอร์กับค่าพารามิเตอร์และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์น้อยที่สุด 2. ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเท่ากัน วิธีการสุ่มแบบมีระบบให้ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าประมาณพารามิเตอร์กับค่าพารามิเตอร์และค่าส่วนเบี่ยงเบนของค่าประมาณพารามิเตอร์น้อยกว่าวิธีการสุ่มแบบอื่นๆ 3. กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่า ให้ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าประมาณพารามิเตอร์กับค่าพารามิเตอร์และค่าส่วนเบี่ยงเบนของค่าประมาณพารามิเตอร์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กกว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีการสุ่มแบบใดก็ตามใน 7 วิธี 4. วิธีการสุ่มตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2531 ให้ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าประมาณพารามิเตอร์กับค่าพารามิเตอร์และค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของค่าประมาณพารามิเตอร์มากกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอื่นๆ

บรรณานุกรม :
สมชัย วงษ์นายะ . (2534). การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย วงษ์นายะ . 2534. "การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย วงษ์นายะ . "การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สมชัย วงษ์นายะ . การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.