ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท
นักวิจัย : วิชิต แก้วจินดา
คำค้น : มาร , มารในศิลปกรรม , พระพุทธเจ้า , วสวัตตีมาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745781223 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ประวัติ บทบาท ตลอดถึงโอกาสของเทวบุตรมารที่จะตรัสรู้ธรรมในพระคัมภีร์ภาษาบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า เทวบุตรมารหมายถึง เทพประเภทหนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีความอิจฉาเป็นปรกติวิสัย ไม่ปรารถนาจะให้ใครได้ดี จึงคอยรังควานและขัดขวางผู้อื่นมิให้ทำกรรมดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับตั้งแต่พระองค์เสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน พญามารก็คอยรบกวนอยู่เสมอ บทบาทครั้งสำคัญที่สุดคือ การนำกองทัพมารมาขับไล่ให้พระสิทธัตถะเสด็จออกจากโพธิบัลลังก์เป็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างธรรมกับอธรรม ที่แสดงให้เห็นผลในที่สุดว่า ฝ่ายธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอ เทวบุตรมารสามารถที่จะบรรลุพูทธภูมิในอนาคตได้ ก็ต่อเมื่อได้เลิกมิจฉาทิฏฐิโดสิ้นเชิง และบังเกิดเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ มุ่งปรารถนาพระโพธิญาณ ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด จนกระทั่งถึงคราวที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงพิจารณาเห็นความมีสัมมาทิฏฐิโดยถ่องแท้ของเขาแล้ว เห็นว่ามีบุญสมภารอันที่จะส่งเสริมให้เป็นพระโพธิสัตว์ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็จะประทานคำพยากรณ์ให้ และหลังจากได้รับคำพยากรณ์แล้วเขาจึงจะสามารถบรรลุพระโพธิญาณได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยเรื่องนี้ คือ สมควรจะมีการทำวิจัยเรื่องเทวบุตรมารในคัมภีร์พุทธศาสนามหายาน

บรรณานุกรม :
วิชิต แก้วจินดา . (2534). เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชิต แก้วจินดา . 2534. "เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชิต แก้วจินดา . "เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วิชิต แก้วจินดา . เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.