ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สดสวย คณาวัชรากุล
คำค้น : สตรีมีครรภ์ , การฝากครรภ์ , ชุมชนแออัด , urban areas , habitat , society
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรพินท์ บุนนาค , ชำนาญ ประเสริฐช่วง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745763403 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47747
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานแล้ว ซึ่งพฤติกรรมอนามัยแม่ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงจำนวนครั้งในการไปรับบริการฝากครรภ์เมื่อตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้าย โดยใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินจากองค์การ UNICEF ทำการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2529 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สตรีที่มีอายุ 15-49 ปีที่สมรสแล้ว กำลังอยู่กินกับสามี หรือแยกกันอยู่ หม้าย หรือหย่าร้าง และเคยมีบุตร จึงมีจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 731 ราย ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยทางด้านการศึกษา แหล่งที่สตรีได้รับความรู้และคำแนะนำ อายุของสตรี และจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป กล่าวคือสตรีที่มีการศึกษาสูงไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีที่มีการศึกษาต่ำ สตรีที่ได้รับความรู้และคำแนะนำจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีที่ไม่เคยได้รับความรู้และคำแนะนำ สตรีที่อายุน้อยไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีอายุมาก และสตรีที่มีบุตรมีชีวิตในปัจจุบันจำนวนน้อย ไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีที่มีบุตรมีชีวิตในปัจจุบันจำนวนมาก ในส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ ในเรื่องจำนวนครั้งการไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่รายได้ของครอบครัวและทัศนคติที่มีต่อบริการศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พบว่า สตรีที่ครอบครัวมีรายได้สูงไปฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำ และสตรีที่มีความพอใจต่อบริการศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ไปรับบริการฝากครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไปมากกว่าสตรีที่แสดงความไม่พอใจต่อบริการศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสุดท้ายคือ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในการไปรับบริการฝากครรภ์ โดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ สถานภาพการทำงานของสตรี พบว่า สตรีที่ทำงานและไม่ทำงาน ไปรับริการฝากครรภ์ในจำนวนที่ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สดสวย คณาวัชรากุล . (2532). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สดสวย คณาวัชรากุล . 2532. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สดสวย คณาวัชรากุล . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สดสวย คณาวัชรากุล . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอนามัยแม่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.